§1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Håndboldklubben HSR (Hornsyld - Stouby - Rårup) Foreningen er hjemmehørende i Juelsminde Kommune. Foreningens navn kan ændres ved en generalforsamling.

§2: Formål

Foreningens mål er at give alle interesserede mulighed for en sund og aktiv fritid med håndbold på et niveau, der passer den enkelte ønsker, og færdigheder og alderstrin. Gennem en højnelse af standarten søges skabt en elite som overbygning på foreningens brede.

§3: Optagelse af medlemmer

Som aktiv eller passiv medlem kan enhver optages, der har interesse i foreningen

§4: Kontingent

Kontingent for deltagelse i foreningens aktiviteter fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet består af et medlemskontingent og et aktivitetskontingent. Det er således muligt at være medlem uden at deltage i idrætsaktivitet

§5: Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen, og at den pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvor fra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i restance udover 3 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende.

§6: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i september måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på foreningens sædvanlige måde. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. På generalforsamlingen har et hvert medlem adgang, men stemmeret knyttet til medlemskab forudsætter at kontingentet er betalt. Stemmeret har aktive medlemmer fra deres fyldte 16. år. Forældre til børn og unge under 16 år har 1 stemme pr. barn /unge dog max en stemme pr. forældre. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle afstemninger skal ske skriftlig, hvis blot et medlem anmoder herom.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle indkommende forslag.
5. Valg til bestyrelsen (2 personer lige år - 3 personer ulige år)
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.

§7: Ekstraordinær generalforsamling

Tekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Den skal indkaldes nå mindst 25 stemmeberettige medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 mdr. efter anmodningens fremsættelse.

§8: Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenter foreningen i alle forhold. De vedtager beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til lovene. Bestyrelsen er berettiget til at delegerer opgaver og kompetence til enkeltpersoner og nedsætte udvalg. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling 2 år ad gangen. Det er bestyrelsens opgave at nedsætte de fornødne udvalg iflg. den gældende organisationsplan. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§9: Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog inden 14 dage efter generalforsamlingen med formand og næstformand, samt drager omsorg for at samtlige udvalg - herunder også økonomifunktionen besættes med ansvarlig leder. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstede. I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner, herunder alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasser i forening. 

§10: Regnskab og revision

Forenings regnskabsperiode er 1/7 - 30/6. Bestyrelsen er ansvarlig for føringen af det daglige regnskab, og kan ansætte en kasser hertil. Driftsregnskab og status forlægges den ordinær generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet ned revisorernes påtegning. Forenings regnskab revideres af 2 revisor der vælges på generalforsamlingen for 2 år og afgår på skift efter tur. 

§11: Vedtægtsændringer

Forandringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget. 

§12: Foreningsopløsning

Til beslutning om forenings opløsning kræves en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, mindst halvdelens af foreningens stemme berettige medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivende stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der er ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. De 2 generalforsamlinger afholder med mindst 1 og højest 3 måneder mellemrum. I tilfælde af foreningens ophør skal den formue der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Juelsminde kommune efter generalforsamlingens beslutning.

HSR 25-10-2003
Ole Skov
tidligere formand